دیدگاه های ناهید اردستانی عزیز
ناهید اردستانی
ناهید اردستانی
268 روز عضو جوان موفق با 0 دیدگاه

دیدگاهی از ناهید اردستانی عزیز به ثبت نرسیده است.
embrace-of-god
3 رأی
مناجات با خدا – آغوش خدا
سلام دوست گرامی امام کاظم می فرمایند:زیباترین موهبتی که خدا به انسان مرحمت کرده است نیروی تعقل و…