از مشاوران بپرسیدقوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.